LLC “OBIO” (IZOVAT)
street Promyslova 6,
Zhytomyr
Ukraine, 10025
phone:  +38(0412) 412-412

Opening hours:
Monday – Friday
08:00-17:00

Lunch:
12.00 – 13.00